Narottama Das Thakur

July 26th, 2013|

Narottama Das Thakura’s songs give us a glimpse into the consciousness of NAROTTAMA DAS THAKUR. All the teachings of the Vedas are there in the songs of NAROTTAMA DAS THAKUR