Those who worship demigods are also called karmis.